20230310143029957.jpg 日本における天然アワビの年次別漁獲量(1978年~2021年)